32-800 Brzesko; ul. Piastowska 2B
+14 66 300 63
recepcja@ssm-brzesko.pl

Informacja RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej „rozporządzeniem”;

Informujemy, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych jest Powiatowe Centrum Edukacji w Brzesku, ul. Piastowska 2B, 32-800 Brzesko , tel. 14 6630063, e-mail: rececja@ssm-brzesko.pl

  2. Kontakt z Inspektorem ochrony danych w Powiatowym Centrum Edukacji w Brzesku: tel. 14 6630063, e-mail: kadry@ssm-brzesko.pl.

  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na postawie art.6 ust.1 lit b. RODO w związku z realizacją celów statutowych placówki, w szczególności udostępniania bazy noclegowej działającej na podstawie Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn. Dz. U. z 2018 Poz. 1457) oraz aktów wykonawczych do ustawy.

  4. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

  5. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym niezbędnym do realizacji potrzeb związanych z udostępnieniem bazy noclegowej, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości korzystania z usług SSM.

  6. Dane udostępnione przez Panią/Pana będą podlegały przekazaniu podmiotom trzecim jeżeli będzie to wynikać z przepisów prawa i jest niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez administratora danych.

  7. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.

  8. Administrator danych osobowych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

  9. Dane osobowe będą przechowywane przez okres wskazany w przepisach kancelaryjno – archiwalnych PCE (kategoria archiwalna wskazana jest w Jednolitym rzeczowym wykazie akt PCE w Brzesku) .

Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów i szczegółowych zasad działania placówek publicznych, warunków pobytu dzieci i młodzieży w tych placówkach oraz wysokości i zasad odpłatności wnoszonej przez rodziców za pobyt ich dzieci w tych placówkach.