32-800 Brzesko; ul. Piastowska 2B
+14 66 300 63
recepcja@ssm-brzesko.pl

Regulamin

Regulamin Pobytu w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym w Brzesku

Prawo do korzystania ze Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Brzesku, zwanego dalej SSM lub schroniskiem, mają osoby, zwane dalej – turyści, pod warunkiem przestrzegania postanowień Regulaminu Pobytu w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym w Brzesku, zwanego dalej Regulaminem.
• Meldowanie osób w SSM trwa w godzinach od 17.00 do 21.00 w recepcji, chyba że ustalenia między recepcją schroniska a turystą przewidują inaczej. Turyści przybywający do schroniska po 22.00 bez wcześniejszego uzyskania zgody od SSM nie będą przyjmowani na nocleg.
• Dla osób zameldowanych, posiadających aktualną kartę pobytu, powrót do schroniska po 22.00 i wyjście przed 6.00 jest możliwe po zgłoszeniu pracownikowi pełniącemu dyżur na recepcji w danym dniu.
Wszyscy turyści przybywający do schroniska mają obowiązek w chwili zakwaterowania dopełnić formalności meldunkowych przedkładając dokument tożsamości, w przeciwnym wypadku turysta nie zostanie zakwaterowany w SSM.
• Osoby, które przebyły chorobę zakaźną, nie mogą w okresie kwarantanny korzystać ze schroniska.
• Zwierząt do budynku wprowadzać nie wolno.
• Turysta jest zobowiązany najpóźniej w momencie zakwaterowania dokonać opłatę za pobyt, chyba że z dyrektorem schroniska zostały uzgodnione inne terminy lub jeżeli należna opłata jest regulowana na podstawie faktury przelewem po wykwaterowaniu, wówczas obowiązuje zamówienie pisemne/umowa niezależnie od ilości osób.
• Doba noclegowa w SSM trwa od godz. 17.00 do 10.00 dnia następnego. Po uzgodnieniu z Recepcja dopuszcza się przybywanie gości w ciągu dnia.
Od godz. 22.00 do 6.00 obowiązuje w schronisku cisza nocna. Turyści, którzy przychodzą późno lub wcześnie rano wychodzą ze schroniska, nie powinni zakłócać wypoczynku pozostałym osobom.
• Nocujący powinni przygotować łóżka do snu przed godz. 21.00 tak, aby można było sprawdzić, czy wszyscy korzystają z bielizny pościelowej. Bez bielizny pościelowej nie można korzystać z noclegu.
• Turyści zatrzymujący się w schronisku dłużej niż 1 noc, są zobowiązani codziennie rano przy wyjściu oddać klucz od pokoju do recepcji.
• Korzystający ze schroniska powinni najpóźniej do godz. 10.00 zasłać łóżko, posprzątać pomieszczenia schroniska, z których korzystali, włącznie z wyrzuceniem śmieci do kontenerów postawionych po lewej stronie budynku patrząc od wyjścia.
W schronisku obowiązuje schludny ubiór, spokojne i uprzejme zachowanie.
Zabrania się używania słów wulgarnych.
Picie alkoholu i uprawianie gier hazardowych jest zabronione.
Palenie tytoniu w sypialniach jest zakazane; dorosłym turystom wolno palić tylko w miejscu wyznaczonym przez pracownika schroniska.
• Używanie wszelkich urządzeń dogrzewających jest zabronione. W wyjątkowo uzasadnionych przypadkach dyrektor schroniska może zezwolić na dogrzewanie pokoju, przy czym turysta jest zobowiązany każdorazowo poinformować pracownika schroniska o godzinie włączenia i wyłączenia urządzenia.
• Przygotowywanie i spożywanie posiłków w pokoju mieszkalnym, używanie grzałek, kuchenek itp. jest zabronione.
• Przygotowanie posiłków odbywa się jedynie w kuchni samoobsługowej, a w wyjątkowej sytuacji również w miejscu i w czasie wyznaczonym przez pracownika schroniska. Po spożyciu posiłków należy pozmywać naczynia kuchenne, a kuchnię lub miejsce przygotowywania posiłku dokładnie posprzątać.
• Korzystający z jakichkolwiek urządzeń znajdujących się na terenie schroniska mają obowiązek używać je zgodnie z instrukcją korzystania.
W chwili zakwaterowania należy zgłaszać pracownikowi schroniska wszelkie zniszczenia i uszkodzenia przedmiotów stanowiących własność schroniska, w przeciwnym razie uznaje się, że szkodę wyrządził turysta zajmujący dane pomieszczenia i jest zobowiązany naprawić szkodę lub odkupić zniszczoną rzecz. W wyjątkowych sytuacjach dyrektor określa wysokość odszkodowania, które należy wpłacić w recepcji schroniska.
W przypadku grupy wycieczkowej odpowiedzialność materialna spoczywa na kierowniku wycieczki. Jeżeli grupę turystów stanowią osoby dorosłe, odpowiedzialność materialna spoczywa na Zamawiającym. Schronisko odpowiada za przedmioty i pieniądze wnoszone na teren schroniska tylko po uprzednim zdeponowaniu ich w recepcji schroniska.
• Kierownik grupy bądź Zamawiający zwany dalej Kierownikiem, który składa zamówienie zobowiązany jest zapoznać się z regulaminem, zapoznać z nim grupę, która jest przyjęta do schroniska pod jego opieką, co potwierdza własnoręcznym podpisem na oświadczeniu o zapoznaniu się z Regulaminem, co jednocześnie oznacza, że przyjmuje do wykonania wszystkie jego postanowienia. W przypadku gdy Kierownik realizuje zakwaterowanie na podstawie umowy – podpisana umowa jest dokumentem potwierdzającym zakwaterowanie na warunkach, o których mowa w niniejszym punkcie.
• Podpisanie oświadczenia o przestrzeganiu regulaminu obowiązuje również każdego turystę indywidualnego.
• Osoba składająca oświadczenie o zapoznaniu się z regulaminem ponosi pełną odpowiedzialność za jego przestrzeganie, w przypadku Kierownika również za jego przestrzeganie przez grupę za którą odpowiada.
• W przypadku osób niepełnoletnich, Kierownik ponosi odpowiedzialność za zdrowie, życie i bezpieczeństwo osób przebywających pod jego opieką.
• Kierownik jest zobowiązany nocować w schronisku razem ze swoją grupą jeżeli pobyt dotyczy osób niepełnoletnich, lub przedłożyć listę osób sprawujących opiekę w imieniu Kierownika.
• W przypadku turystów pełnoletnich Kierownik nie jest zobowiązany nocować z grupą, natomiast wyznacza jedną z osób zakwaterowanych do kontaktu i współpracy, jak też podejmowania decyzji w imieniu Kierownika na wypadek trudności związanych z niedostosowaniem się turystów do regulaminu. W przeciwnym wypadku turyści mogą nie zostać przyjęci do schroniska.
W razie przekroczenia Regulaminu przez turystę dyrektor schroniska jest uprawniony do zatrzymania winnemu dokumentu tożsamości (legitymacji uczniowskiej, studenckiej, członkowskiej) i usunięcia go ze schroniska, a ponadto zawiadamia o tym właściwą szkołę (uczelnię, placówkę, organizację). W przypadku osób dorosłych zawiadamia się odpowiednie służby.
• W dniu wykwaterowania turyści są zobowiązani oddać klucz od pokoju do rąk pracownika recepcji nie później jak do 10.00 i opuścić schronisko dopiero po sprawdzeniu przez pracownika schroniska zajmowanej części budynku. Jeżeli zdarzy się, iż pracownik recepcji wykonuje inne zlecone czynności na obiekcie, należy zadzwonić dzwonkiem znajdującym się po lewej stronie drzwi do recepcji, na ścianie obok aparatu telefonicznego i czekać na przyjście pracownika.
• Za uregulowanie należności za ew. straty materialne odpowiada turysta indywidualny lub Kierownik.
• We wszystkich sprawach nie ujętych w regulaminie, a dotyczących toku życia w schronisku, jak: zapewnienie porządku, ochrona mienia, przestrzeganie zasad kultury itp., korzystający ze schroniska są obowiązani stosować się do wskazań pracownika schroniska.
• Korzystający ze schroniska mogą wszelkie pozytywne i negatywne uwagi wpisywać do książki życzeń schroniska lub w ważnych wypadkach kierować je  do Wydziału Edukacji Starostwa Powiatowego w Brzesku.