bip logo facebook logo

Kierunki polityki oświatowej 2019/2020

 

  • Profilaktyka uzależnień w szkołach i placówkach oświatowych.

  • Wychowanie do wartości przez kształtowanie postaw obywatelskich i patriotycznych.

  • Wdrażanie nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych.

  • Rozwijanie kompetencji matematycznych uczniów.

  • Rozwijanie kreatywności, przedsiębiorczości i kompetencji cyfrowych uczniów, w tym bezpieczne i celowe wykorzystanie technologii informacyjno – komunikacyjnych w realizacji podstawy programowej kształcenia ogólnego.

  • Tworzenie oferty programowej w kształceniu zawodowym. Wdrażanie nowych podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego.

X