32-800 Brzesko; ul. Piastowska 2B
info@pce-brzesko.pl

Materiały poszkoleniowe

 

Autor – Czechowicz Ewa

 1. Kadry w oświacie. Zatrudnianie pracowników
 2. Kadry w oświacie. Zatrudnianie nauczcycieli na czas określony

 

Autor – Głowacka Lidia

 1. Kompetencje kluczowe w procesie uczenia się
 2. Kompetencje kluczowe w procesie uczenia się c.d.
 3. JAK PRAWIDŁOWO SPRAWDZAĆ, DIAGNOZOWAĆ, OCENIAĆ ANALIZOWAĆ OSIĄGNIĘCIA UCZNIÓW?
 4. Awans nauczyciela kontraktowego ubiegajęcego się o stopień nauczyciela mianowanego
 5. Awans zawodowy nauczyciela – zmiany od 01.09.2018r.
 6. Egzamin ósmoklasisty z języka polskiego
 7. Ocenianie, sprawdzanie i analizowanie osiągnięć edukacyjnych uczniów
 8. Diagnoza dojrzałości szkolnej

 

Autor – Gomółka Łukasz

 1. Promocja szkolnego schroniska młodzieżowego za pomocą nowoczesnych aplikacji sieciowych
 2. Kompetencje cyfrowe uczniów i nauczycieli

 

Autor – Gurgul Tomasz

 1. Nowa podstawa programowa z wychowania fizycznego

 

Autor – Kaczkowska Monika

 1. Rozwiązywanie konfliktów w szkole
 2. Praca z trudnym dzieckiem
 3. Twórcza matematyka dla przedszkolaków
 4. Zabawy wyciszające dla przedszkolaków

 

Autor – Konieczna Dorota

 1. Wczesna diagnoza i terapia zaburzeń ze spektrum autyzmu
 2. Nowoczesne podejście w terapii dzieci z zespołem downa

 

Autor – Krysa Wiesława

 1. Kompetencje kluczowe w procesie uczenia się
 2. Alternatywne metody edukacyjne wspierające rozwój emocjonalny uczniów. Trening kontroli złości
 3. Indywidualizacja w procesie dydaktyczno-wychowawczym

 

Autor – Lis Monika

 1. Realne i potencjalne obliczna krzywdzonego dziecka

 

Autor – Pociecha Joanna

 1. Innowacje pedagogiczne w szkole
 2. Kompetencje kluczowe
 3. Ocenianie z którym zawsze jest kłopot, czyli ocenianie zachowania uczniów

 

Autor – Śliwiak Bożena

 1. Uczeń z trudnościami
 2. Uczeń z trudnościami c.d.
 3. Jak rozmawiać z roszczeniowym rodzicem?
 4. Kodowanie, przygotowanie do nauki programowania w klasach I-III

 

Autor – Zelek Grzegorz

 1. Rodzice w relacji z nastolatkiem

 

Autor – Żybura Ewa

 1. Egzamin ósmoklasisty z języka angielskiego