32-800 Brzesko; ul. Piastowska 2B
info@pce-brzesko.pl

Szkolenia Rad Pedagogicznych

KARTA ZGŁOSZENIA RADY PEDAGOGICZNEJ DO POBRANIA:

Karta zgłoszenia RP

 

Wykazd Rad Pedagogicznych:

Propozycje RAD PEDAGOGICZNYCH do pobrania

 

 

SZKOLENIA DLA NAUCZYCIELI WSZYSTKICH TYPÓW PLACÓWEK OŚWIATOWYCH

 

1. Organizacja pracy placówki oświatowej.

 

  • Prawo w placówce.

1.1. Zmiany w ustawie Karty Nauczyciela w zakresie oceny pracy nauczyciela i awansu zawodowego.

1.2. Nowy statut szkoły zgodny z wymogami ustawy Prawo Oświatowe.

1.3. Zadania i obowiązki nauczyciela w świetle wymagań państwa wobec przedszkola/szkoły.

1.4. Ewaluacja wewnętrzna w świetle nowych wymagań państwa wobec przedszkola/szkoły.

1.5. Formułowanie wymagań edukacyjnych zgodnie z wymogami Prawa Oświatowego.

1.6. Dokumentacja przedszkola/szkoły oraz dokumentowanie pracy nauczyciela w świetle zmian wynikających z reformy edukacji.

1.7. Odpowiedzialność prawna nauczycieli.

1.8. Tworzenie wizerunku szkoły i placówki oświatowej.

1.9. Pomysły na ciekawe eventy angażujące społeczność szkoły.

 

  • Podnoszenie jakości pracy placówki.

1.10. Efektywne spotkania rad pedagogicznych oraz zespołów nauczycielskich.

1.11. Projektowanie i wdrażanie innowacji pedagogicznych.

 

  •  Bezpieczeństwo w placówce, organizacja wycieczek.

1.12. Podstawy pierwszej pomocy dla nauczycieli.

 

2. Rozwój osobisty i zawodowy nauczyciela.

 

2.1. Awans zawodowy nauczyciela stażysty ubiegającego się o stopień nauczyciela kontraktowego.

2.2. Awans zawodowy nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego.

2.3. Awans zawodowy nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego.

2.4. Asertywny nauczyciel.

2.5. Autoprezentacja nauczyciela – jak dobrze być postrzeganym i dobrze postrzegać?

2.6. Kreatywny nauczyciel.

2.7. Komunikacja interpersonalna w szkole.

2.8. Nauczyciel jako przywódca.

2.9. Usprawnienie pracy nauczyciela.

2.10. Rozwiązywanie konfliktów i mediacje szkolne.

2.11. Wypalenie zawodowe nauczycieli według modelu Ballinta.

2.12. Sztuka prezentacji. Podstawy emisji głosu.

2.13. Podstawy akustyki i skuteczne nagłośnienie.

2.14. Wizerunek nauczyciela jako czynnik motywujący dla ucznia.

 

3. Rozwój doradztwa zawodowego.

 

3.1. Orientacja zawodowa i doradztwo zawodowe w szkole.

3.2. Poradnictwo zawodowe na godzinach wychowawczych.

 

4. Technologie informacyjno-komunikacyjne (TIK).

 

4.1. Bezpieczeństwo w Internecie.

4.2. Wykorzystanie tablic interaktywnych w procesie dydaktycznym.

4.3. Prezi – mapa myśli jako prezentacja.

4.4. Tworzenie ćwiczeń interaktywnych w oparciu o platformy online.

4.5. Jak wykorzystać tablicę interaktywną w szkole.

4.6. Tworzenie prezentacji PREZI, wykorzystanie multimediów w szkole.

4.7. Metoda WebQuest na lekcji.

4.8. Learning App Kahoot.

 

 

SZKOLENIA DLA NAUCZYCIELI PRZEDSZKOLI

 

5. Realizowanie podstawy programowej w praktyce.

 

  • Narzędzia pracy nauczyciela przedszkolnego.

5.1. Zabawy wyciszające dla przedszkolaków.

5.2. Czytanie i opowiadanie jako skuteczne narzędzie nauczania języka angielskiego.

5.3. English is easy! Propozycje zabaw językowych dla najmłodszych.

 

  •  Rozwój społeczny i emocjonalny.

5.4. Profilaktyka agresji i przemocy w szkole.

5.5. Wychowanie do wartości – wartość niepodległości.

5.6. Alternatywne metody edukacyjne wspierające rozwój emocjonalny uczniów. Trening kontroli złości.

5.7. Mutyzm wybiórczy .

5.8. Sposoby na dziecięce konflikty – jak reagować, gdy pojawia się konflikt?

 

  •  Wspomaganie rozwoju mowy.

5.9. Daję słowo – zabawy słowami dla przedszkolaków.

5.10. Zabawy logopedyczne dla przedszkolaków.

 

  •  Wspomaganie rozwoju umysłowego oraz kształtowanie postawy twórczej.

5.11. Zabawy i ćwiczenia rozwijające zmysły.

5.12. Wspomaganie rozwoju umysłowego dzieci.

 

  • Wychowanie zdrowotne i kształtowanie sprawności fizycznej.

5.13. Aktywny przedszkolak – psychomotoryczne gry i zabawy wspierające rozwój dziecka w wieku przedszkolnym, wzmacniające poczucie własnej wartości.

5.14. Współpraca w grupie – zabawy z chustą Klanza.

 

6. Praca z dzieckiem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (SPE).

 

6.1. Dziecko nadpobudliwe – diagnoza i postępowanie.

6.2. Uczniowie z autyzmem i zespołem Aspergera

6.3. Dziecko nieśmiałe, zahamowanie lękowe, depresyjne – podstawy pracy wychowawczej i terapeutycznej.

 

7. Współpraca z rodzicami w przedszkolu.

 

7.1. Rodzic w przedszkolu – trudna sprawa.

7.2. Współpraca z rodzicami elementem pozytywnego klimatu szkoły.

7.3. Jak budować więzi z rodzicami?

 

 

SZKOLENIA DLA NAUCZYCIELI SZKÓŁ

 

8. Narzędzia i sposoby pracy nauczyciela.

 

8.1. Kompetencje kluczowe (diagnoza wstępna, diagnoza rozszerzona, ewaluacja).

8.2. Planowanie pracy w oparciu o nową podstawę programową.

8.3. Jak motywować uczniów do nauki?

8.4. Wprowadzenie do neurodydaktyki.

8.5. Mniejszy stres i lepsza pamięć – szkolenie warsztatowe z technik pamięciowych połączone z ćwiczeniami szybkiego czytania i profilaktyką zapobiegania stresu.

8.6. Ocenianie kształtujące.

8.7. Mnemotechniki i techniki pamięci w pracy z uczniami.

8.8. Ocenianie z którym zawsze jest kłopot czyli ocenianie zachowania uczniów.

8.9. Pisz poprawnie. Ortografia i gramatyka w szkole podstawowej.

 

9. Myślenie i działania twórcze.

 

9.1. Trening twórczego myślenia dla nauczycieli.

9.2. Kreatywność indywidualna i zespołowa.

9.3. Kreatywne rozwiązywanie problemów.

 

10. Praca z zespołem klasowym.

 

10.1. Nastolatki w szkole podstawowej – jak z nimi pracować?

10.2. Jak uczyć uczniów uczenia się na różnych przedmiotach?

10.3. Elementy mediacji w pracy z rodzicami i uczniami.

10.4. Co czują i myślą inni? Jak uczyć dzieci rozumienia społecznego?

10.5. Wychowanie do odpowiedzialności – jak rozwiązywać trudne sytuacje wychowawcze?

10.6. Zgrana klasa – jak budować relacje między uczniami?

10.7. Rodzic w szkole – trudna sprawa.

10.8. Jak rozpoznać, że uczeń sięga po alkohol, narkotyki?

10.9. Rola nauczyciela w profilaktyce uzależnień od internetu i telefonu.

 

11. Praca z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (SPE).

 

11.1. Praca z rodziną dysfunkcyjną.

11.2. Uczniowie trudni i nadpobudliwi w szkole – procedury postępowania z dzieckiem sprawiającym trudności wychowawcze.

11.3. Specyficzne trudności w nauce czytania i pisania – sposoby wspierania.

11.4. Dysleksja rozwojowa – diagnoza, wsparcie, pomoc.

11.5. Dyskalkulia – przyczyny, rozpoznawanie, pomoc.

11.6. Uczeń nieśmiały, zahamowany – podstawy pracy wychowawczej i terapeutycznej.

11.7. Uczeń zdolny w szkole – diagnoza i wsparcie.

 

12. Praca z uczniem z niepełnosprawnością intelektualną.

 

12.1. Organizacja pracy kształtująca rozwój ucznia niepełnosprawnego.

12.2. Konstruowanie programów i indywidualnych lekcji dla ucznia z upośledzeniem.

12.3. Metody pracy z uczniem z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim.