32-800 Brzesko; ul. Piastowska 2B
info@pce-brzesko.pl

Zadania i cele główne

1. Organizowanie i prowadzenie doskonalenia zawodowego nauczycieli.

2. Organizowanie i prowadzenie doskonalenia zawodowego dyrektorów szkół i placówek w zakresie zarządzania oświatą.

3. Organizowanie i prowadzenie wspomagania szkół i placówek w zakresie realizacji ich zadań, w celu uzyskiwania przez nie wyższych efektów nauczania, wychowania i opieki oraz podnoszenia jakości ich pracy.

4. Opracowywanie i publikacja materiałów informacyjnych i metodycznych, upowszechnianie przykładów dobrej praktyki.

5. Organizowanie i prowadzenie sieci współpracy i samokształcenia dla nauczycieli i dyrektorów szkół i placówek, którzy w sposób zorganizowany współpracują ze sobą w celu doskonalenia swojej pracy poprzez wymianę doświadczeń.

6. Współpraca z instytucjami oświatowymi oraz organizowanie konferencji i szkoleń otwierających szkołę na wdrażanie twórczych i nowatorskich rozwiązań dydaktycznych, metodycznych, zarządczych.