32-800 Brzesko; ul. Piastowska 2B
info@pce-brzesko.pl

Zasady organizacji szkoleń

Szkolenia otwarte:

 

 • Wyboru szkoleń nauczyciele dokonują z Katalogu szkoleń znajdującego się na naszej strony internetowej .
 • Dopuszcza się możliwość organizacji innych szkoleń niż wymienione w katalogu na specjalne zapotrzebowanie.
 • Zajęcia odbywają się w grupach szkoleniowych liczących do 25 osób oraz do 20 osób w przypadku zajęć warsztatowych. Biorąc jednak pod uwagę szczególne warunki i możliwości organizacyjne dopuszcza się możliwość realizacji szkoleń na innych warunkach ustalonych przez ośrodek.
 • Uczestnik otrzymuje materiały szkoleniowe i zaświadczenie o ukończeniu szkolenia zgodne z wymogami zawartymi w stosownych rozporządzeniach MEN.
 • Warunkiem otrzymania zaświadczenia jest uczestnictwo w przynamniej połowie zajęć, podpisanie listy obecności , wykonanie innych zadań objętych programem szkolenia.
 • Zapisu na szkolenia można dokonać osobiście, telefonicznie lub wypełniając formularz zgłoszeniowy na stronie internetowej ośrodka.
 • Opłaty za szkolenie należy dokonać przed rozpoczęciem zajęć osobiście w siedzibie ośrodka lub przelewem na konto ośrodka.
 • Przy wpłacie dokonanej osobiście wystawiamy dowód wpłaty – fakturę gotówkową.

 

 

Szkolenia Rad Pedagogicznych:

 

 • Zamówienia szkolenia rad pedagogicznych można dokonać poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego zamieszczonego na stronie internetowej ośrodka, telefonicznie lub osobiście.
 • Dokumentem potwierdzającym zamówienie jest wypełniony i podpisany formularz zgłoszeniowy odesłany do PODN skanem, faksem lub drogą elektroniczną.
 • Obowiązkiem zamawiającego szkolenie jest poinformowanie uczestników o terminie i miejscu i warunkach jego realizacji.
 • Zaświadczenia wysyłane są na adres zamawiającej placówki w terminie do dwóch tygodni po zakończeniu szkolenia.
 • Uczestnicy szkoleń otrzymują materiały szkoleniowe.
 • W przypadku szkoleń wymagających określonego sprzętu i warunków lokalowych ośrodek ustala z placówką warunki w jakich powinno odbywać się szkolenia i sprzęt jaki placówka może przygotować do zajęć.
 • O cenie szkolenia rad pedagogicznych decydują głównie: czas trwania , lokalizacja placówki, liczba prowadzących, szczególne wymagania dotyczące materiałów szkoleniowych i dydaktycznych.
 • Na życzenie PODN organizuje również szkolenia wyjazdowe. Warunkiem jest przeprowadzenie szkolenia w miejscach do tego przeznaczonych spełniających wymagania BHP.